MURFORUM

En bredt sammensatt arbeidsgruppe i den norske murbransjen har nå utviklet et felles bransjeforum, Murforum, som har vært i virksomhet siden 1. januar 2017.

Murforum er en felles arena for alle aktører i murbransjen.  Hensikten er å å gjennomføre fellesaktiviteter som fremmer bransjen og faget til beste for bransjens aktører og for samfunnet.

Murforum skal bidra til å styrke mur som byggeløsning ved:

 • Større synlighet av gode murbygg
 • Økt bruk av bærekraftige fasader og murte løsninger
 • Økt anerkjennelse av mur som byggeløsning
 • Høyere kost/nytteverdi av fellesarbeidet
 • Synliggjøre miljømessige kvaliteter i våre byggematerialer
 • Styrke fagkompetansen – både innen moderne metoder og  antikvariske arbeider

Murforums hovedoppgave er å formidle de mulighetene som ligger i riktig bygging med mur, og foreningen skal på dette området være et permanent samlingspunkt for murbransjen. Bransjen står framfor store utfordringer med synliggjøring av løsninger, og arbeidsgruppen har utviklet mål, aktiviteter, organisering og finansiering av et nytt løft for murbransjen.

Alle i murbransjen må jobbe langsiktig med de samfunnsoppgavene som ligger foran oss. Vi skal bidra til at de bærekraftige løsningene blir enda bedre kjent, både for byggenæringen, myndigheter og ikke minst for unge som skal bygge dette landet videre. En bred tilslutning skal sikre en effektiv utnyttelse av de samlede ressursene i murbransjen.

OPPGAVER

Murforum skal samle murbransjens fellesaktiviteter samt utvikle- og gjennomføre aktiviteter for å øke bruk av bærekraftige murløsninger.

Blant oppgavene nevnes:

 • Fremme god murarkitektur gjennom utdeling av Murverksprisen, seminarer for arkitekter og andre beslutningstakere samt aktivt deleierskap i tidsskriftet mur+betong
 • Synliggjøre bærekraft med murte løsninger gjennom forbildeprosjekter
 • Fremme murundervisning på universiteter og høyskoler
 • Fremme interesse for murfaget blant unge ved utdanningsvalg
 • Arrangere Norsk murdag samt andre møtearenaer for murbransjen
 • Etterutdanne rådgivende ingeniører i murprosjektering
 • Være møtestedet for murbransjen både internt og som budbringer ut mot samfunnet

SAMARBEID I MURBRANSJEN

Murforum skal utnytte allerede etablerte aktiviteter ogstyrke samarbeidet og inkludere alle aktører.

Noen eksempler på samarbeid:

 • Samarbeid med NML for å fremme interesse for murfaget blant unge ved utdanningsvalg
 • Samarbeid med NML og Byggutengrenser rundt næringspolitiske oppgaver
 • Inkludere prioriterte aktiviteter fra puss- og mørtelprodusenter
 • Samarbeid med Kalk- og Teglværksforeningen (KT93) for videreutvikling av «Byggitegl»
 • Samarbeid med Norske arkitekters landsforening og Byggutengrenser for utdeling av Murverksprisen
 • Samarbeid med Byggutengrenser om murutdanning på arkitekthøyskolene
 • Samarbeid med betongbransjen og BUG for å fremme god arkitektur, bærekraftige løsninger og gode forbildeprosjekter i tunge byggematerialer
 • Samarbeid med NTNU for å fremme murundervisning på universiteter og høyskoler
 • Samarbeid med RIF for etterutdanning av rådgivende ingeniører i murprosjektering
 • Samarbeid med det bransjeeide tidsskriftet mur+betong